توضیحات

با سلام
به یک نفر خانم یا آقا برای یک هفته نیازمندیم. شرکت سروستان سرویس در حال جابجایی است و به یک نفر برای بسته بندی یک سری وسایل نیاز دارد و باز کردن و دوباره چیدنش در محل جدید شرکت

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


علیرضا مشکانی

علیرضا مشکانی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
احمد محمدی

احمد محمدی

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
حامد عليزاده

حامد عليزاده

قیمت پیشنهادی: ۶٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز