توضیحات

ترجمه از فارسی به انگلیسی است
موضوع تخصصی هم نیست
تعداد صفحات : ۷

 
 

پیشنهاد ها


farid mostofi

farid mostofi

قیمت پیشنهادی: ۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ هفته
رضا لشنی

رضا لشنی

قیمت پیشنهادی: ۴٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز