توضیحات

به تعدادی کلیپ برای صفحه اینستاگرام نیازمندیم. کلیپ ها آماده است نیازمند یک نفریم که ادیتش کنه و کوتاهش کنه. تعداد کلیپ ها ۳۰ عدد هست اگر خوش قول باشین بقیه کارهارم به شما برون سپاری میکنیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


شروین بختیاری

شروین بختیاری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
مینو فروزنده

مینو فروزنده

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
مصطفی خادمی

مصطفی خادمی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رامین عبدی

رامین عبدی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
سام 007

سام 007

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهدی خدایاری

مهدی خدایاری

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ هفته
مهدی  رستمی

مهدی رستمی

قیمت پیشنهادی: ٢۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
علی بیات

علی بیات

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
ایمان دلاوری

ایمان دلاوری

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
افشین محمدی

افشین محمدی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
احسان شاهرخیان

احسان شاهرخیان

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
علی برومندی براتی

علی برومندی براتی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
امیرعلی  حاتمی

امیرعلی حاتمی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی اصغر شیخ

علی اصغر شیخ

قیمت پیشنهادی: ٣۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
محمد کامیاب

محمد کامیاب

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
سیاوش صفره

سیاوش صفره

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
سید مشفق فاضل

سید مشفق فاضل

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
احمدرضا عمادپور

احمدرضا عمادپور

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
محمد حسن  رضایی

محمد حسن رضایی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز
صادق رجبعلی

صادق رجبعلی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
عرشيا رضاپور

عرشيا رضاپور

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمد ملک زاده

محمد ملک زاده

قیمت پیشنهادی: ۴۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
علی  رضایی

علی رضایی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سید محمد مصطفی  خلیق

سید محمد مصطفی خلیق

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
محمدرضا بحری

محمدرضا بحری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محراب کارگردوست

محراب کارگردوست

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محسن طاهری

محسن طاهری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
نیما صیادی

نیما صیادی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
امیرحسین  نظری

امیرحسین نظری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۶ روز
saeed abdollahi

saeed abdollahi

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
بهمن موذن

بهمن موذن

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
ساسان فرهمند

ساسان فرهمند

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
مهدی موسوی

مهدی موسوی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ هفته
علی  دهقان

علی دهقان

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
Arman z

Arman z

قیمت پیشنهادی: ۶٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
علیرضا  جهدی

علیرضا جهدی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
ایمان کربلایی

ایمان کربلایی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
سید مجتبی ساری

سید مجتبی ساری

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
حسین افخمی

حسین افخمی

قیمت پیشنهادی: ٢۴۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
امید یوسفی

امید یوسفی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز
سید علی موسوی

سید علی موسوی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
علیرضا سجادی

علیرضا سجادی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز