توضیحات

آموزشگاه زبان رامیار نیازمند یک نفر متخصص در زمینه تبلیغات اینترنتی مثل اینستاگرام و تلگرام و فیس بوک و ... میباشد

 
 

پیشنهاد ها


محمد سوری

محمد سوری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
mohammad jf

mohammad jf

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
اسحاق سلمانیان

اسحاق سلمانیان

قیمت پیشنهادی: ۱,٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
مصطفی خادمی

مصطفی خادمی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
شایان رضازاده

شایان رضازاده

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
مهدی  جواهری

مهدی جواهری

قیمت پیشنهادی: ٧۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
فرید فرج اله زاده

فرید فرج اله زاده

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
علی قائمی

علی قائمی

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
علی دانایی

علی دانایی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
رضا عباسی

رضا عباسی

قیمت پیشنهادی: ۶۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
علی احمدی

علی احمدی

قیمت پیشنهادی: ٧۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
امیرحسین رحیمی

امیرحسین رحیمی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Hossein Talebi

Hossein Talebi

قیمت پیشنهادی: ۱,٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
ali alizadeh

ali alizadeh

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
احمد جعفری لمراسکی

احمد جعفری لمراسکی

قیمت پیشنهادی: ۱,۱۱۱,۱۱٢ تومان زمان انجام: ۱ ماه
عطا  آقامالی

عطا آقامالی

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
علی رعیت پور

علی رعیت پور

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
سید مرتضی انصاری

سید مرتضی انصاری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
بشیر خدیر

بشیر خدیر

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣٠ روز
mahyar poordavoodi

mahyar poordavoodi

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
عباس آژده

عباس آژده

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
aida bayat

aida bayat

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
سعید اسماعیلزایی(خدمات پایدار)

سعید اسماعیلزایی(خدمات پایدار)

قیمت پیشنهادی: ٢۵,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
احسان پیری

احسان پیری

قیمت پیشنهادی: ٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
farshad de

farshad de

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
امیر حسین    مولایی

امیر حسین مولایی

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
m. sami

m. sami

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ ماه
پویان بناری

پویان بناری

قیمت پیشنهادی: ٩٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢٢ روز