توضیحات

آموزشگاه زبان رامیار نیازمند یک یا چند نفر تراکت پخش کن جهت توزیع ۵۰۰۰ تراکت طی ۱ هفته یا ۱۰ روز میباشد.

 
 

پیشنهاد ها


فاضل نوربخش

فاضل نوربخش

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
محمد علی  طاهری

محمد علی طاهری

قیمت پیشنهادی: ٩۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
پیمان عسکری

پیمان عسکری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رضا ملک زاده

رضا ملک زاده

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز