توضیحات

آموزشگاه زبان رامیار نیازمند یک یا چند نفر تراکت پخش کن جهت توزیع ۵۰۰۰ تراکت طی ۱ هفته یا ۱۰ روز میباشد.

 
 

پیشنهاد ها


فاضل نوربخش

فاضل نوربخش

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
محمد علی  طاهری

محمد علی طاهری

قیمت پیشنهادی: ٩۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
پیمان عسکری

پیمان عسکری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
رضا ملک زاده

رضا ملک زاده

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
هادی  چراغی

هادی چراغی

قیمت پیشنهادی: ۴٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مبین جاویدمهر

مبین جاویدمهر

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Arta Khalse

Arta Khalse

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
_______ _

_______ _

قیمت پیشنهادی: ۱,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
مطهر حسن نژاد

مطهر حسن نژاد

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز