توضیحات

سلام
برای نمایشگاه نفت و گاز نیاز به رساندن 100 عدد دعوت نامه لرای مشتریان هستیم

موتور
ظاهر مناسب

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


پرویز معصومی

پرویز معصومی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
حمید طهماسبی

حمید طهماسبی

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
بهزاد نادری

بهزاد نادری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مصطفی  مرادی

مصطفی مرادی

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
میلاد طهماسبی

میلاد طهماسبی

قیمت پیشنهادی: ٧٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
علی شاه علی

علی شاه علی

قیمت پیشنهادی: ٨,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
عباس توپچلو

عباس توپچلو

قیمت پیشنهادی: ٨,۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ هفته
مصطفی  خانزاد

مصطفی خانزاد

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
احمد اکبری

احمد اکبری

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
مینا    وزیری

مینا وزیری

قیمت پیشنهادی: ۱,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
HamidReza QaziMoradi

HamidReza QaziMoradi

قیمت پیشنهادی: ٨٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز