توضیحات

ما یک وبسایت ورد پرس داریم که نیاز به بهینه سازی داره و چند مورد هم برای بهتر شدن اوضاع وبسایت می خوایم پیاده کنیم توی وبسایت. به یک ورد پرس کار حرفه ای و سریع احتیاج داریم که خوش قول هم باشه

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


محمدرضا ولی زاد

محمدرضا ولی زاد

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱٠ روز
علی رعیت پور

علی رعیت پور

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
حسین  زارع

حسین زارع

قیمت پیشنهادی: ۴۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
هادی حسین پور

هادی حسین پور

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
عبدالحی برخوردار

عبدالحی برخوردار

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
پدرام ناصرترابی

پدرام ناصرترابی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته