توضیحات

نیازمند یک ون برای تاریخ ۵ دی برای شرکت جهت ایاب و ذهاب کارمندان به سمینار و بازگشتشون به محل شرکت

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


هیچ پیشنهادی برای این پروژه ثبت نشده است!