توضیحات

املاک ۱۰۰۰ دفترچه جهت لیست ساختمانهای در حال ساخت منطقه دارد و نیازمند پخش آن در کوچه ها میباشد

 
 

پیشنهاد ها


محمدرضا بابایی

محمدرضا بابایی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
محمدرضا  خدابخشی

محمدرضا خدابخشی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز
سید محمد موسوی

سید محمد موسوی

قیمت پیشنهادی: ۱٨٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ روز