توضیحات

شرکت برای تهیه بروشور از محصولات نیازمند یک عکاس میباشد

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


علیرضا محمدزاده

علیرضا محمدزاده

قیمت پیشنهادی: ۴,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز
محمد صیاد

محمد صیاد

قیمت پیشنهادی: ۴,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۵ روز