توضیحات

کارگاه نیازمند یک نفر حسابرس مسلط به امور حسابداری صنعتی برای بررسی دقیق اسناد و مدارک پیش از تسلیم اظهارنامه هستیم

 
 

پیشنهاد ها


شادی محمدپور

شادی محمدپور

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته