توضیحات

برای نوشتن یک برنامه حسابداری نیازمند به برنامه نویس هستیم

مهارت ها

 
 

پیشنهاد ها


مینا وزیری

مینا وزیری

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
امیرحسن عبیدی

امیرحسن عبیدی

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
الناز صبوری مقدم

الناز صبوری مقدم

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز
سمانه فرهمند

سمانه فرهمند

قیمت پیشنهادی: ٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز