توضیحات

پخش تراکت در مناطق ۲ و ۵ تهران جهت تبلیغات برای تدریس خصوصی

 
 

پیشنهاد ها


سید مهدی حسینی

سید مهدی حسینی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ روز
محمدرضا بابایی

محمدرضا بابایی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
نويد الماسي

نويد الماسي

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ روز