توضیحات

نیازمند یک مترجم متخصص در امور مالی برای ترجمه فوری یک مقاله مالیاتی روسی

 
 

پیشنهاد ها


سینا محمدی

سینا محمدی

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
جمال فرجیان

جمال فرجیان

قیمت پیشنهادی: ۱٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
Amin Latifi

Amin Latifi

قیمت پیشنهادی: ٣۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱ هفته
صدیقه خزائی

صدیقه خزائی

قیمت پیشنهادی: ٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٧ روز