توضیحات

نیازمند همکاری برای نگارش مقاله در رابطه با بیو شیمی و تاثیر کودهای شیمیایی هستم

 
 

پیشنهاد ها


کسری خادم

کسری خادم

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
بابک ملکی شجاع

بابک ملکی شجاع

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
سجاد منصوری منش

سجاد منصوری منش

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩ روز
Mohammad ...

Mohammad ...

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
ح. امامی

ح. امامی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
سیدپارسا طباطبابی

سیدپارسا طباطبابی

قیمت پیشنهادی: ٢٣٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مازیار  عسگری

مازیار عسگری

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
شهراد قطعی

شهراد قطعی

قیمت پیشنهادی: ٢٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٣ هفته
مهدی ایمانی

مهدی ایمانی

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٢ هفته
مهدی ن

مهدی ن

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
ساسان غفاریان معقول

ساسان غفاریان معقول

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۴ روز
محمد حسین  فصیحی

محمد حسین فصیحی

قیمت پیشنهادی: ۱۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٨ روز
علیرضا  جهدی

علیرضا جهدی

قیمت پیشنهادی: ۱٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۵ روز