توضیحات

نیازمند همکاری برای نگارش مقاله در رابطه با بیو شیمی و تاثیر کودهای شیمیایی هستم

 
 

پیشنهاد ها


کسری خادم

کسری خادم

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
بابک ملکی شجاع

بابک ملکی شجاع

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
سجاد منصوری منش

سجاد منصوری منش

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ٩ روز
Mohammad ...

Mohammad ...

قیمت پیشنهادی: ٣٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۶ روز
ح. امامی

ح. امامی

قیمت پیشنهادی: ۵٠٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز