توضیحات

نیازمند همکاری برای نگارش مقاله در رابطه با بیو شیمی و تاثیر کودهای شیمیایی هستم

 
 

پیشنهاد ها


کسری خادم

کسری خادم

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز
بابک ملکی شجاع

بابک ملکی شجاع

قیمت پیشنهادی: ٢۵٠,٠٠٠ تومان زمان انجام: ۱۴ روز